WETTELIJKE KENNISGEVING

Het doel van deze wettelijke kennisgeving is u te informeren over uw rechten en plichten als gebruiker van deze website. Hier vindt u alle informatie die u nodig hebt over deze website, zijn activiteit, de persoonsgegevens die hij verzamelt en zijn doel, alsook de gebruiksregels die het gebruik van deze website regelen.

Wanneer u deze website https://zwembadpomp.com bezoekt, neemt u de hoedanigheid van gebruiker aan, zodat de inhoud van deze Juridische kennisgeving u rechtstreeks raakt. Daarom is het belangrijk dat u het leest om eventuele twijfels weg te nemen en u bewust te zijn van de voorwaarden die u aanvaardt. 

Om te beginnen moet u weten dat deze website voldoet aan de huidige regelgeving inzake gegevensbescherming, met als doel u de garanties, veiligheid en transparantie te bieden waar u als gebruiker recht op hebt bij het gebruik van deze website.

De GDPR (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen), dat is de nieuwe verordening van de Europese Unie die de regulering van de verwerking van persoonsgegevens in de verschillende EU-landen eenvormig maakt.

De LOPD (organieke wet 15/1999, van 13 december, betreffende de bescherming van persoonsgegevens en koninklijk besluit 1720/2007, van 21 december, het reglement voor de ontwikkeling van de LOPD) regelt de verwerking van persoonsgegevens en de verplichtingen die de verantwoordelijken voor een website of blog op zich moeten nemen bij het beheer van deze informatie.

De LSSI (Wet 34/2002, van 11 juli, betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel), die economische transacties met elektronische middelen regelt, zoals in het geval van deze blog.

IDENTIFICATIEGEGEVENS

De verantwoordelijke en eigenaar van deze website is Álvaro Eduardo Bracamonte Martins.

De gegevens die u ons met uw toestemming en in overeenstemming met het gebruik dat in ons privacybeleid is vastgelegd, verstrekt, zullen worden opgenomen in een geautomatiseerd bestand dat naar behoren is geregistreerd bij het Spaanse Agentschap voor gegevensbescherming, waarbij de verantwoordelijke voor dit bestand de volgende persoon is: Álvaro Eduardo Bracamonte Martins. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn, in overeenstemming met de wet.

REGELS VOOR TOEGANG TOT DE WEBSITE

Als gebruiker van onze website hebt u ook een aantal verplichtingen:

U mag deze website niet gebruiken voor activiteiten die in strijd zijn met de wet, de goede zeden, de openbare orde en, in het algemeen, voor gebruik in overeenstemming met de voorwaarden die in deze juridische verklaring zijn opgenomen.

U mag zich niet inlaten met reclame of commerciële exploitatie door berichten te verzenden onder een valse identiteit.

U bent als enige verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid van de inhoud die u op deze website invoert en voor de persoonsgegevens die u verstrekt voor de doeleinden die in ons Privacybeleid worden uiteengezet.

U bent ook als enige verantwoordelijk voor het uitvoeren van elke vorm van illegale, schadelijke, hinderlijke en/of schadelijke handelingen op de sites van derden waarnaar wij u vanaf deze website kunnen verwijzen voor de ontwikkeling van onze activiteit.

Als verantwoordelijke voor de website kan Álvaro Eduardo Bracamonte Martins de dienst van de pagina die door de gebruiker wordt gebruikt onderbreken en de relatie onmiddellijk beëindigen indien zij een gebruik van de website of een van de diensten die daarop worden aangeboden vaststelt dat in strijd kan worden geacht met wat in deze Wettelijke verklaring is bepaald.

INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM

Deze gehele website (tekst, afbeeldingen, handelsmerken, grafische voorstellingen, logo’s, knoppen, softwarebestanden, kleurencombinaties, alsmede de structuur, selectie, indeling en presentatie van de inhoud ervan) wordt beschermd door de geldende wetten op de intellectuele en industriële eigendom, en de reproductie, verspreiding, openbare mededeling en transformatie ervan is verboden, behalve voor persoonlijk en privégebruik.

Als eigenaar van deze website garandeert Álvaro Eduardo Bracamonte Martins niet dat de inhoud juist of vrij van fouten is of dat het vrije gebruik ervan door de gebruikers geen inbreuk vormt op de rechten van derden. Het goede of slechte gebruik van deze pagina en zijn inhoud valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Evenzo is het reproduceren, opnieuw uitzenden, kopiëren, overdragen of opnieuw uitzenden, geheel of gedeeltelijk, van de informatie op de website, voor welk doel en met welk middel dan ook, verboden zonder voorafgaande toestemming van Álvaro Eduardo Bracamonte Martins.

LINKS

Deze website bevat links naar sites van derden. De pagina’s van deze derden zijn niet gecontroleerd en worden niet door ons gecontroleerd, zodat Álvaro Eduardo Bracamonte Martins niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor de inhoud van deze websites, noch voor de maatregelen die zijn genomen met betrekking tot uw privacy of de behandeling van uw persoonlijke gegevens of andere gegevens die zich kunnen voordoen.

Wij raden u daarom aan de gebruiksvoorwaarden, het privacybeleid, de wettelijke mededelingen en/of soortgelijke kennisgevingen van deze sites zorgvuldig te lezen.

AMAZON AFFILIATE LINKS

Deze website, in overeenstemming met haar doel, maakt gebruik van Amazon affiliate links.

Dit betekent dat u links zult aantreffen naar Amazon-producten die u rechtstreeks vanaf onze website kunt benaderen, maar dat de aankoop, indien van toepassing, op Amazon zal worden gedaan, onder hun eigen voorwaarden op dat moment.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

In de uitoefening van haar recht als eigenaar van deze website, informeren wij u dat Álvaro Eduardo Bracamonte Martins in geen geval verantwoordelijk is voor het volgende:

De kwaliteit van de dienst, de snelheid van de toegang, de correcte werking en de beschikbaarheid en continuïteit van de werking van de site.

Het bestaan van virussen, malware, kwaadaardige of schadelijke programma’s in de inhoud.

Onwettig, nalatig, frauduleus gebruik of gebruik in strijd met deze Wettelijke Aankondiging.

Het gebrek aan wettigheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, bruikbaarheid en beschikbaarheid van de diensten die door derden worden geleverd en op deze website ter beschikking van de gebruikers worden gesteld.

Voor schade die kan voortvloeien uit het onwettig of oneigenlijk gebruik van deze blog.

PRIVACY- EN GEGEVENSBESCHERMINGSBELEID

Deze website is in overeenstemming met de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming, wat betekent dat u als gebruiker uw uitdrukkelijke toestemming moet geven voordat u ons persoonsgegevens verstrekt via de verschillende formulieren die in de rubrieken van onze website beschikbaar zijn gesteld.

Met het oog op transparantie en de uitoefening van uw recht is het onze plicht u te informeren over de persoonsgegevens die wij verzamelen, opslaan en verwerken en voor welke doeleinden, en hebt u te allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming vrijelijk in te trekken.

Al deze informatie is te vinden in onze PRIVACY POLICY.

COOKIES BELEID

Zoals wij u meedelen zodra u onze website bezoekt, gebruikt deze site zijn eigen cookies en die van derden om u de beste gebruikerservaring te bieden en om onze activiteit te ontwikkelen.

U hebt te allen tijde de mogelijkheid om uw browser zo in te stellen dat het gebruik van deze cookies wordt geweigerd, hetgeen in sommige gevallen gevolgen zal hebben voor uw gebruikerservaring.

Voor volledige informatie over het gebruik van cookies op deze website, hun doel en hun afwijzing, kunt u ons COOKIESBELEID raadplegen.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTSMACHT

Deze wettelijke kennisgeving is onderworpen aan de huidige Spaanse wetgeving.

Indien nodig zullen Álvaro Eduardo Bracamonte Martins en de gebruiker, in geval van een juridisch geschil, uitdrukkelijk afzien van elke andere jurisdictie en zich voor elk geschil dat zou kunnen ontstaan, onderwerpen aan de rechtbanken en tribunalen van de woonplaats van de gebruiker.

In het geval dat de gebruiker buiten Spanje woont, zullen Álvaro Eduardo Bracamonte Martins en de gebruiker zich, uitdrukkelijk afstand nemend van elke andere jurisdictie, onderwerpen aan de rechtbanken en gerechtshoven van Madrid (Spanje).

Als u vragen hebt over deze juridische verklaring, kunt u ons een e-mail sturen naar alvaronichoss@gmail.com.